Historiek

Heemkunde

Onze vereniging heeft als doel kennis te verzamelen in verband met Overmere en de belangstelling ervoor te vergroten en dit zowel in het verleden als in het heden. Zo proberen we de rijke geschiedenis van onze gemeente levendig te houden. Wij trachten dit te bereiken door onder andere het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen of het inrichten van tentoonstellingenIn het documentatiecentrum kan genealogisch onderzoek verricht worden. Veel mensen gaan zelf op zoek naar hun herkomst en het verleden van hun familie. Zij kunnen hiervoor beroep doen op ons. 

Onze vereniging

In 1982 deed het Gemeentebestuur, een oproep voor meer culturele werking en/of coördinatie. In het voorjaar werden drie vergaderingen belegd. Die samenkomsten begonnen vanuit een kleine kern van geïnteresseerden maar spraken een groot segment van de bevolking aan. Ze leidden naar drie belangstellingspunten : een algemeen cultuurbeleid voor de gehele gemeente en een heemkundige werking in de respectieve deelgemeenten Overmere en Berlare. Zo ontstonden de Cultuurkring en de Heemkundige Kringen van Overmere en Berlare.
Op 18 mei startte de Heemkundige Kring van Overmere met een vergadering in de raadzaal van het oud gemeentehuis waarop alle geïnteresseerden waren uitgenodigd. Op die vergadering schetste Danny De Block het ontstaan van de groep heemkunde en besprak advocaat Jef Dauwe, de veelzijdige werking en de mogelijke activiteiten van een heemkundige kring.

1982 oprichting Heemkundige Kring OvermereTenslotte werd overgegaan tot het samenstellen van een bestuursgroep :
Voorzitter : Danny De Block
Ondervoorzitters : Etienne Bouqué en Willy Van Waelvelde
Secretaris : Ronny bauwens
Penningmeester : Robert Audenaert
Leden : Albert Meganck, Juul Van Hoecke, Etienne Van De Winckel en René Vanhove
De dames Christiane De Jaeger en Aline Van Wesemael namen de functie van commissaris op zich.

De eerste bestuursvergadering had plaats op 8 juni 1982. De heer Robert Ruys, voorzitter van het verbond van Oost-Vlaamse heemkringen, was uitgenodigd om concrete informatie te verschaffen over de activiteiten waarmee een heemkundige kring zich diende in te laten. Klemtoon werd gelegd op het verzamelen, ordenen en publiceren van lokale gegevens en op het uitgeven van een tijdschrift. Daarnaast werd aangeraden de structuur van een V.Z.W. aan te nemen en aan te sluiten bij het verbond. Al die voorstellen werden naderhand ook gerealiseerd.

Om in Overmere in de openbaarheid te treden en goed bekend te geraken bij de bevolking, werd beslist om tijdens de jaarlijkse augustuskermis een tentoonstelling in te richten. De tentoonstelling lokte heel wat bezoekers en droeg sterk bij tot de bekendmaking van de kring. Met het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling werd gestopt in 1991 omdat vanaf dan de Heemkundige Kring op hetzelfde moment zijn medewerking verleende aan de opvoeringen van Festivaria.

De eerste algemene vergadering werd op 17 september 1982 in de raadzaal van het oud gemeentehuis gehouden door Robert Ruys en ging over "Volkse gebruiken in Overmere en omliggende". Naast het bestuur waren er nog 16 toehoorders. In 1982 trok zo’n spreekbeurt schijnbaar nog geen groot aantal geïnteresseerden. Het zou later wel anders worden.

Het voornaamste evenement nochtans was, naar het einde van het jaar 1982 toe, het vastleggen van de statuten van de nieuwe V.Z.W. Die statuten werden op 14 december 1982 plechtig ondertekend tijdens een vergadering waarop ook de pers werd uitgenodigd. Ze verschenen in het B.S. van 24 maart 1983. Tijdens die vergadering beklemtoonde voorzitter Danny De Block dat precies het statutaire karakter van een V.Z.W. de waarborg biedt dat de bezittingen die de kring zal verwerven, niet meer teloor kunnen gaan voor de gemeenschap. Met de ondertekening van de statuten sloot het beginjaar in schoonheid af.

Tijdens de vergadering van 18 maart 2005 werden de statuten grondig herschreven en gepubliceerd in het B.S. van 30 december 2005. Kort samengevat, maken die onderscheid tussen werkende en toegetreden leden. De Algemene Vergadering van vroeger is nu voorbehouden aan de werkende leden en dat zijn voor de Heemkundige Kring : de leden van het bestuur en de beide commissarissen. Die laatste controleren de boekhouding. De samenkomst van alle leden, wat vroeger Algemene Vergadering noemde, heet voortaan "Ledenvergadering" of "Ledenfeest".

In 1983 werden de eerste contacten gelegd met Dr. Erik Suy, toenmalig adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties te Genève en kleinzoon van de Overmeerse "meester Suy". Erik zou erevoorzitter worden en geïnteresseerd meewerken aan allerlei activiteiten. 

Met het uitgeven van een eigen tijdschrift werd begonnen in 1983. Het bestuur opteerde voor een driemaandelijks tijdschrift zonder inlassing van reclame. De kaft werd ontworpen door de bekende kunstenaar Herman Verbaere. Een proefnummer werd in gans Overmere rondgedeeld. Tot algemeen eindredacteur – tevens leverancier van de meeste artikels en begaafd schrijver met rijke ervaring – werd Willy Van Waelvelde aangeduid. Pas in 2001 zou de eindredactie in de handen komen van Etienne Bouqué.  De oplage van het tijdschrift werd voor 1983 bepaald op 400 exemplaren maar dat bleek al rap veel te weinig. Het aantal leden van de kring steeg indrukwekkend : de oorspronkelijke raming van 150 was op het einde van 1983 al meer dan verdubbeld. Momenteel telt de vereniging 600 leden.

Tijdens de eerste twee jaren van zijn bestaan zocht de Heemkundige Kring ook naar een vast werkingsstramien. Na wat proberen en tasten werd de jaarlijkse werking opgebouwd rond drie vaste items :
. De algemene ledenvergadering, later ledenfeest gedoopt, op de tweede vrijdag van maart, opgesmukt met een gelegenheidstoespraak of optreden en met een muzikaal opgeluisterde receptie.
. De heemkundige reis op de derde zaterdag van september.
. De driemaandelijkse publicatie van een tijdschrift.

 In de periode 1984-2013 kon de Heemkundige kring vijf keer een verjaardag vieren : in 1987 (5 jaar), 1992 (10 jaar), 2002 (20 jaar), 2007 (25 jaar) en 2013 (30 jaar). Dat gebeurde telkens met de nodige luister.

Er werd geleidelijk werk gemaakt van de digitalisering van het archief, en tenslotte werd ook een archiefruimte ingericht op de gerestaureerde zolder van het oud-gemeentehuis.