© Foto in de hoofding komt van het Gemeentebestuur Schaarbeek

Burgerwacht

Een burgerwacht is een uit gewone burgers samengestelde groep die (al dan niet met instemming van de overheid en al dan niet gewapend en geüniformeerd) de openbare orde en veiligheid handhaaft.  

De Burgerwacht (in het Frans 'Garde civique') (Wiki) was een Belgische militie die bestond van 1830 tot 1914. 

Verhalen uit d'reepput - Schepdaal (4 km van Itterbeek) - (zie de 4de paragraaf)

3 Augustus. Duitschland verklaart den oorlog aan België. Dit nieuws doet in ieders hart de vaderlandsliefde ontsteken. Dienzelfden dag nog wappert de nationale vlag op torens en aan de huizen. Des anderendaags prijkt de Belgische kokarde op de borst van jong en oud van mans- en vrouwvolk. 

De burgerwacht werd opgericht, ze dragen den blauwen kiel van 1830. Hunne houding was waarlijk deze van onversaagde krijgers. Hun ambt was hier de wegen te bewaken en de verdachte vreemdelingen een onderzoek te doen ondergaan. Maar ons volk toonde in deze omstandigheden ook dat het zijn betrouwen stelde op God.

Menukaart van het banket van de burgerwacht van Gent ter gelegenheid van een excursie te Laarne en Overmere (Donk), Villa Elvira, Overmere (Donk), 24 juni 1906 

©  Erfgoedinzicht - Objectnummer 1975-174-006

Menukaart van het banket van de officieren van de burgerwacht van Gent voor de heren majoren, A. Willemyns, J. Bove en kapiteinen, J. De Clercq, O. Loore, L. Delvaux, V. Tibbaut, E. Fecheyr en F. Blommaert, ter gelegenheid van hun benoemingen in de Leopoldsorde en de Kroonorde 

© Erfgoedinzicht - Objectnummer 1976-317-103