Overzicht van de geschiedenis van Overmere in data

Is nog in opbouw

966 - Eerste vermelding van de naam 'villa berghinna' (Uitbergen) in een document van de Karolingische  koning Lotharius V van het West-Frankische Rijk.

11 ?? - Vermelding van de benamingen 'Euermari Terra' (land in Overmere ?) en Dunc (Donk) in een document van de Abdij van Werden waarvan Zele afhing.

1262 - Ene Aleidis van Overmeere wordt vernoemd in verband met een leen gelegen in Sint-Janssteen van Boudewijn van Ingelozenberge. Het tiende recht werd aan de Abdij van Boudelo geschonken.

1306 - Een document betreffende de heerlijke rechten (heerlijkheid) van de graaf van Vlaanderen, Robrecht III van Bethune, heer van Dendermonde en Uitbergen; vermelding van ene Andrieu van Overmeere, ook Outremeere en 'Li meere'

1328 - Ridder Nicolaas van Overmeere; hoogbaljuw van het Land van Aalst, waarschijnlijk wordt de kerk gebouwd in de eerste helft van deze eeuw 

1361 - Op 1 januari is er een schenking van verschillende stukken grond voor een kapel in het gasthuis door ene Jan van Overmere en zijn echtgenote Margareta?

1385 - In de strijd tussen de Gentenaars (onder o.a. Filips van Artevelde) en Filips de Stoute wordt de burcht versterkt door de Gentenaars. De Gentse familie Sersanders wordt eigenaar van het kasteel. Familiewapen

1433 - Gijsbrecht van Massemen, Heer van Uitbergen en Overmere, verkoopt een derde deel van het leen aan Jacob Uutenhove, eigenaar van het kasteel te Overmere

1450 - Het gasthuis wordt vernieuwd door Jacob Uutenhove

1452 - Op 15 mei is er een bloedig treffen tussen de Gentenaars en de troepen van de Vlaamse graaf Filips de Goede, Hertog van Bourgondië. De Gentenaars, de laatste gemeentenaren worden uiteindelijk verslagen te Gavere-Semmerzake. Vandaar Strijddam, Strijdmeersen, Strijdbochten en Strijtgavers. Het gasthuis van Overmere wordt door de Bourgondische troepen verwoest.

1542 - De kerk van Overmere wordt vergroot (27 m x 16,8m)

1550 - Het gasthuis van Overmere wordt heropgebouwd door Filips van Coudenhove                                                            Filips wordt in de kapel van het gasthuis begraven ( ⴕ 06 september 1558)

1600 - Jonker Nicolaas de Coudenhove koopt de twee derden van het leen die in het bezit waren van Pieter du Bois (huis van Massemen later van den Houtte)

1614 - De prochien (parochiën) van Uytbergen en de Overmeere verkrijgen van de aartshertogen Albrecht en Isabella de toelating om een schuttersvereniging op te richten

1618 - De oude burcht wordt gesloopt en er wordt een nieuw kasteel gebouwd.

1646 - 47 - Er breekt een 14 maanden durende pestepidemie uit die het leven kost aan meer dan 400 inwoners. Ongeveer een derde van de bevolking sterft aan de pest.

1658 - 59 - Een regiment Ierse soldaten (van de Hertog van York, de latere Engelse koning Jacobus II ) overwintert van Kerstmis tot Pasen in Overmere en perst de bevolking af.

1664 - De pastoor J.B. Croes krijgt van de bisschop van Gent de toelating de kerkmis (kermis) te verplaatsen van 15 augustus naar de zondag erna

1673 - Op 18 of 19 april wordt door een besluit van koning Karel II van Spanje (toen 12 jaar) het leen Uitbergen en Overmere gesplitst in twee afzonderlijke lenen zodat voortaan voor de twee lenen afzonderlijk relief of leenverhef zal moeten gebeuren. De twee prochies (parochiën) Uitbergen en Overmere blijven echter zoals vanouds bestuurd door een schepenbank van zeven schepenen waarvan twee uit de prochie Uitbergen. (voor deze spitsing werd het Donkse deel van Uitbergen beschouwd als een deel van Overmere wat blijkt uit de kaart van Berlare in de ingang van het gemeentehuis aldaar)

1687 - Status Animarum van Pastoor P. Angelis. Dit is het eerste document met de volledige lijst van al de inwoners van Overmere. per huisgezin en per straat.

1700 - Op 23 april krijgt Overmere de toelating om een Jaarmarkt in te richten op de dinsdag na de eerste zondag na halfoogst. In het Sint-Sebastiaanregister staat een heroprichtingsoorkonde op dezelfde datum

1708 - Status Animarum van pastoor van der Gracht (onvolledig)

1720 - Verkoop van de heerlijkheid Uitbergen en Overmere aan de fam. Roosendael - Balthasar van Roosendael wordt heer van Uitbergen en Overmere

1728 - Vele naslagwerken en andere vermelden jonker d'itter van Caster of d'Ittre de Castre als heer van Overmere. In de verslagen van het leenhof van Dendermonde is hieromtrent echter niets terug te vinden

1740 - Overstromingen van de Schelde met het doorbreken van de Asseldijk Overmere vraagt bij monde van heer Balthazar van Roosendael toelating aan Keizer Karel VI om de jaarmarkt te verleggen.(Sint-Blasius , 4 februari)

1741 - Op 29 november krijgt Overmere van koningin Maria-Theresia (wordt pas in 1745 keizerin ) toelating om de jaarmarkt te verleggen

1749 - Oorkonde van keizerin Maria-Theresia (in het Vlaams) betreffende de turfwinning in het Baerbroek (Donkmeer)

1771 - Veepest in de Bosstraat (en Heikant) en Uitbergen. In Uitbergen sterft ongeveer een derde van het rundvee (76 van de 255 runderen)

1790 - Op 12 januari tijdens de Brabantse omwenteling staat Overmere in Gent op aangetreden met 12 kanonnen. Wetteren met slechts vier. De kern van deze opstandelingen vinden we terug in de Boerenkrijg

1792 - Onder het eerste Franse Bewind zullen de plaatselijke Vonckisten o.l.v.  Jacobus Baeten en baljuw van den Bossche zich als Vrij en Souverein Volk van Overmere afscheuren van het land van Dendermonde. Conflict met de nieuwe (conservatieve) griffier Bernardus van den Berghe

1793 - Na de slag bij Neerwinden (18 maart) wordt voor de laatste maal de wet d.w.z. de schepenen vernieuwd met Joannes de Schaepdrijver als laatste burgemeester van het Ancien Regime

1796 - Na de aanhechting bij Frankrijk (1 oktober 1795 of 9 vendemiaire an III) --> vermoedelijk 30 september 1794 - wordt Overmere de hoofdplaats van een kanton dat ook Uitbergen, Berlare, Moerzeke,  Grembergen, Laarne, Kalken en een deel van Beervelde omvat. Het municipaal bestuur gebeurt nu per kanton

1798 - Op 12 oktober (21 vendemiaire an VII) is er een verslag van de commissaris van het departement van de Schelde (later provincie Oost-Vlaanderen) Renier Dubosch over de troebelen te Overmere. Op 21 en 22 oktober (1 brumaire) zijn er rellen te Overmere en Kalken olv Frere Pachters

1801 - Het kanton Overmere wordt afgeschaft en bij het kanton Zele gevoegd. Leomard Webber (uit Nazareth) wordt de eerste maire (burgemeester) met Charles de Colnet (uit Sint-Amands) als adjunct. Nog hetzelfde jaar wordt Charles de Colnet burgemeester

1827 - Onder koning Willem I (Verenigde Nederlanden) wordt de gemeenteschool gebouwd in de Kerkstraat. Het gemeentehuis is gevestigd in de herberg 'Den Engel' (nu den Brigand)

1830 - Na de Belgische onafhankelijkheid wordt een nieuwe burgemeester verkozen. Dit wordt na een bitse tweestrijd Emanuel De Smet (56 stemmen) tegen Charles de Colnet (54 stemmen)

1834 - Tot 1849 twisten de gemeentebesturen van Overmere en Uitbergen over de verdeling van de eigendommen van Armbestuur en Gasthuis

1836 - Notaris J Bauwens wordt burgemeester

1846 - In januari breekt de Meerdijk te Overmere en grote delen van Uitbergen en Berlare komen onder water. Er ontstaat een conflict tussen de gemeenten Overmere en Berlare

1846 - 48 - De grote hongersnood als gevolg van het mislukken van de aardappeloogst gedurende drie jaren heeft ook in onze gemeente zeer schadelijke gevolgen. Er wordt een nijverheid comité opgericht om werkloze wevers aan werk te helpen

1853 - Eindelijk kan er overgegaan worden tot de bouw van een nieuw gasthuis onder impuls van burgemeester Lieven Bernard De Beule ( 1849 tot 1877)

1859 - Vergroting van de gemeenteschool in de Kerkstraat

1862 - Op 2 november brandt de oude kerk af

1867 - Inwijding van de nieuwe kerk maar niet door Mgr Delebecque zoals vermeld op de gedenkplaat maar wel door Mgr. Hendrik-Frans Bracq

1870 - Bouw van de gemeentelijke meisjesschool (nu Burgemeester de Lausnaystraat 79)

1877 - Casimir Van Ruyteghem wordt burgemeester

1879 - Afschaffing van de gemeentelijke meisjesschool en oprichting van twee

vrije scholen. De vrije meisjesschool op het Kloosterland door de zusters van Deinze en de Vrije Jongensschool in de Fortstraat (nu kinderopvang)

1882 - Bouw van een nieuw gemeentehuis naast de herberg die tot dan toe als gemeentehuis gebruikt werd

1884 - Afschaffing van de gemeentelijke school voor jongens en meisjes en aanneming van de twee vrije scholen Casimir de Lausnay wordt burgemeester

1892 - De aangenomen vrije jongensschool wordt onder impuls van Meester Suy opnieuw een gemeenteschool

1898 - Overmere herdenkt op onvergetelijke wijze dat 100 jaar eerder hier de Boerenkrijg begon. Oprichting van het Boerenkrijgmonument dat in de volksmond als 'Pa en Gijs' blijft voortleven

1900 - Oprichting van de melkerij 'Sint-Blasius' (elektriciteit in de Dorpstraat)

1907 - Louis de Lausnay wordt burgemeester

1914 - Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht burgemeester Louis de Lausnay naar Nederland (hij wordt vervangen door Jozef Verherbrugghen en bij diens overlijden in 1916 door notaris René Eeman). Tussen 4 en 10 oktober is er de slag van Berlare (61 Belgische soldaten sneuvelen). De Duitsers trekken over de Schelde

1918 - De Duitsers halen het Boerenkrijgmonument weg om het om te smelten tot oorlogstuig

1919 - Oprichten van de vrijheidsboom in de hoek tussen de kerk en de kring. Terugplaatsen van het Boerenkrijgmonument. 

1921 - Eerste democratische gemeenteraadsverkiezingen (vrouwenstemrecht)

1922 - Bouw van drie nieuwe klaslokalen voor de gemeentelijke jongensschool

1926 - Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt voor de eerste keer in het zelfstandige Overmere een vrouw verkozen - Laura De Bruyne, echtgenote van Theofiel De Gelder.

1927 - De nieuwe bisschop Mgr Coppieters krijgt een feestelijk onthaal

1933 - Eerste Vlaamse kermis en ook eerste Kruisstraat kermis. Overlijden van Louis de Lausnay. Petrus Jacobs burgemeester

1938 - Na een hevige kiesstrijd wordt de lijst van Petrus Jacobs« verslagen. Brouwer Jules Wierinck wordt burgemeester

1944 - Na vier oorlogsjaren wordt Overmere bevrijd op 4 september. Op 23 december valt er een V1 in het Scheppersstraatje

1945 - Op 3 februari valt een V2 op de Donk (een dode). Op 14 maart valt er V2 in de Koningstraat (2 doden)

1948 - Op 1 augustus herdenkt Overmere de Boerenkrijg met een stoet die een massa volk naar Overmere lokt

1959 - Overlijden van burgemeester Wierinck voorlopig opgevolgd door eerste schepen Jean Folchi. Later zal Camiel Vervliet als burgemeester benoemd worden

1960 - Overmere krijgt een nieuw gemeentehuis met het Boerenkrijgmuseum op de eerste verdieping. Met als trekker Pastoor Penne.

1964 - Na memorabele verkiezingen blijft Camiel Vervliet burgemeester

1968 - Het protestjaar 68 krijgt een aparte invulling; 80.000 toeschouwers op de "Stunt 68"

1970 - In de laatste gemeenteverkiezingen van het zelfstandige Overmere is de strijd gedoofd, ware het niet dat de studentenclub Moeder Vos op het laatst een lijst uit de mouw schudt

1976 - Op 19 december inwijding van de nieuwe schoolgebouwen van de gemeenteschool

1977 - Overmere wordt met de andere Donkgemeenten een nieuwe entiteit. Wat er daarna gebeurt, is onze huidige geschiedenis.

1983 - Enkel Overmerenaars besloten onze plaatselijke geschiedenis te bestuderen en werd de Heemkundige Kring Overmere opgericht, met als trekker Danny De Block.

2021 - Mammoetslagtand word gerestaureerd door het Paleontologisch team van Anthonie Hellemond - verslag vrt-nieuws en TV-Oost nieuws

2023 - Herdenking 225 jaar Boerenkrijg en 40 jarig bestaan van onze vereniging Heemkundige Kring Overmere.